Gay cấn cuộc đua thị phần giao hàng | DASCHÍNH SÁCH GIAO-nhận HÀNG 

 

1. Đơn Đặt Hàng trên 4HiBakery EShop sẽ được giao trên phạm vi toàn quốc đến địa chỉ mà Khách Hàng chỉ định trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 4HiBakery sẽ thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp việc không thể thực hiện vì bất kỳ lý do gì.

2. Dịch vụ giao hàng

GIAO HÀNG HỎA TỐC

Đơn Đặt Hàng sẽ được giao trong vòng hai (2) giờ kể từ khi chúng tôi xác nhận Đơn Đặt Hàng.

GIAO HÀNG TIÊU CHUẨN

Sau khi chúng tôi xác nhận Đơn Đặt Hàng, Đơn Đặt Hàng sẽ được giao trong vòng:

  • Hai (2) ngày đối với địa chỉ giao hàng trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh
  • Ba (3) đến năm (5) ngày đối với địa chỉ giao hàng ngoài phạm vi TP. Hồ Chí Minh

3.4HiBakery sẽ nỗ lực để giao hàng đúng chất lượng đến địa chỉ do Khách Hàng cung cấp.Tuy nhiên 4HiBakery không thể đảm bảo thời gian nhận hàng và 4HiBakery sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến dịch vụ nếu sự chậm trễ này là do những nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát của 4HiBakery.

4.Việc vận chuyển sẽ không được thực hiện vào Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.

5.Địa chỉ  không thể thay đổi sau khi Khách Hàng đã đặt hàng. 4HiBakery sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp được thông tin sai địa chỉ nhận hàng.

6.4HiBakery có quyền rút lại việc giao hàng trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào đó liên quan đến khả năng tín dụng hoặc thông tin xác thực cá nhân của Khách Hàng.